عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر از اجرای دور جدید دورکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته بزودی دور جدید اقدامات انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بخش های مختلف وزارتخانه با شناسایی نیروهای مشمول دورکاری و انجام برخی آموزش ها دور جدید اجرای دورکاری را آغاز خواهند کرد.

شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: بزودی در این زمینه برنامه ریزی ها نهایی خواهد شد و تکلیف افراد دورکار مشخص می شود.

به گزارش مهر، اجرای طرح دورکاری برای اولین بار در سال گذشته توسط برخی دستگاه ها با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد و بیش از ۵۰ درصد نیروهای ستادی وزارتخانه با نظر مدیران بخش ها به منازل رفتند.

با این حال بررسی ها نشان می دهد که عموم دورکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در واقع در سال گذشته فقط وزارت کار و امور اجتماعی بود از وضعیت شغلی خود راضی اند و برخی نگرانی ها در آنها از بابت اخراج و کاهش حقوق و دستمزدها از بین رفته است.

امسال با اضافه شدن نیروهای وزارت تعاون و رفاه به وزارت کار سابق، طی ماه های گذشته اجرای دورکاری متوقف و قرار شد برخی برنامه ریزی ها و سازماندهی های جدیدی در این زمینه انجام شود و بزودی فاز دوم این طرح در وزارت جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خواهد خورد.