به گزارش فارس، مجید نامجو در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق گفت: فکر میکنم که این طرح جدیدی که برای استیضاح وزیر نیرو مطرح شده است در حقیقت برای توجه دادن دولت و مجموعه کشور به کار عظیم و بزرگی که در وزارت نیرو انجام میشود.
وی ادامه داد: البته مشکلات و نقطه‌نظراتی نمایندگان مجلس دارندکه وزارت نیرو قانع و مجاب شده در جهت حرکت حل این مشکلات حرکت کند و تا آنجا که می‌تواند روابط خود با مجلس تنظیم کند.
وی ادامه داد: جا دارد از نمایندگان که به ریز بحثوزارت نیرو را بررسی می‌کنند و نظارت خود را اعمال می‌کنند، تشکر کنم. از این باب که همین موضوع که مطرح شده است توجه بیشتری به وزارت نیرو جلب شود تا حمایت‌های دولت برای حل مشکلات وزارت نیرو در دستور کار خود قرار دهد.

*دستور رئیس جمهور برای اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان به برق

وی اضافه کرد: رئیس جمهور شخصا دستور داده برای حل مشکلات صنعت برق ۴۰۰ میلیارد تومان به صنعت برق پرداخت شود که ما منتظر دریافت این مبلغ هستیم.
وزیر نیرو گفت: این منابع از جاهای مختلف که یکی منابع یارانه برق است تامین خواهد شد.
وی گفت: آنچه که می‌شود در این فضا به آن اطمینان داشت این است که بعید است دوستان نماینده مجلس به دنبال یک کار جدی برای بحثاستیضاح باشند، اما اگر هم به آن مرحله رسید دست وزارت نیرو پر است تا مسائل و مشکلات را مطرح و نمایندگان مجلس را قانع کند تا این استیضاح انجام نشود.
وی تاکید کرد: اگر هم بحث استیضاح به صحن علنی مجلس کشیده شد وزارت نیرو بتواند از خود دفاع کند.