يونس اسدي گفت: بخش كشاورزي در كشور ما از بي برنامگي رنج ميبرد و مسئولان برنامه اساسي در اين حوزه ندارند.
نماینده مردم مشگین‌شهر درباره آسیبی که واردات بی‌رویه بر پیکره تولید وارد می‌کند، گفت: در شهرستان مشگین شهر، ۱۵ هزار هکتار باغات سیب و هلو وجود دارد و سالانه ۲۵۰ هزار تن تولید دارد اما در سال جاری ۵۰۰ هکتار از این باغ‌ها سالم مانده و بقیه سرما زده بود حتی منطقه کشش فروش محصول این ۵۰۰ هکتار را هم نداشت زیرا محصولات خارجی آنقدر وارد شده بود که محصولات داخلی بازار خود را از دست دادند.
اسدی گفت: خدا را شکر می‌کنم که این محصولات را سرما زده، زیرا اگر محصول ۱۵ هزار هکتار در بازار بود مردم بیشتر ضرر می‌کردند.
اسدی افزود: هفته‌ای ۵ ۴ هزار تن واردات گوشت داریم در حالی که همه ظرفیت‌های تولید در کشور فراهم است اما بی‌برنامگی در کشور آفتی است که حتی از ظرفیت‌های موجود هم نمی‌توانیم استفاده بهتری داشته باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی گفت: سالهاست که موضوع خروج دام از جنگل مطرح می‌شود، اما معلوم نیست این صحبت‌ها بر چه مبنایی است.
اسدی معتقد است، بسیاری از این جنگلها ۱۵ ۱۰ ساله است که این دامها نه تنها برای جنگل ضرر ندارد بلکه به نفع آنها هم هست.
وی گفت: با خروج این دامها از جنگل هزاران واحد دامی از بین می‌روند و افراد شاغل بیکار می‌شوند، باید جنگل از نو تعریف شود و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن شناسایی شود
اسدي گفت: براي بهرهوري بيشتر جنگلها بايد به بخش خصوصي واگذار شود كه هم نگهداري و هم بهرهبرداري شود در حالي كه الان جنگلها خشك شده و كارايي خود را از دست دادهاند كه همه مربوط به بيبرنامگي در اين بخش است.