قاسم نوده فراهاني در تشريح جلسه ۶ ساعته اصناف با وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي گفت: با توجه به اينكه زمان تعيين ماليات كم بود و بايد تا پايان تيرماه مالياتها پرداخت ميشد و در اين مسير با اشكالاتي روبرو بوديم براي شفافكردن ماليات قطعي سال ۸۸ اين جلسه را برگزار كرديم.
وی گفت: قرار شد تا تمام اصناف کشور ۱۵ درصد به مالیات قطعی سال ۸۷ اضافه کنند؛ لذا تعیین مالیات براساس میزان درآمد سال ۸۸ کاملاً منتفی است و تفاهم حاصل شده به معنای مالیات قطعی سال ۸۸ است.
رئيس شوراي اصناف در واكنش به اين سؤال فارس كه آيا اين تفاهم مورد قبول تمام اصناف است اظهار داشت: با توجه به نظرسنجي صورت گرفته تمام صنوف كشور با اين تفاهم موافق هستند.