قاسم نوده فراهانی دبا اشاره به رضایت اصناف از مالیات تعیین شده برای سال جاری گفت: تعیین مالیات و وصول آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه هر سال می تواند بخشی از این مسئولیت خود را تفویض اختیار کند.

رئیس شورای اصناف کشور با رد بروز هرگونه اعتصاب در بازار به دلیل افزایش مالیات افزود: چنین موضوعی صحت ندارد و بازار کشور، تعطیلی نداشته است.

وی تصریح کرد: براساس تعامل وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی با جامعه صنفی کشور مبنی بر تعیین مالیات برای سال ۸۹، رضایت اصناف کشور جلب شده است.

براساس جلسه روز گذشته اصناف با وزیر بازرگانی و رئیس سازمان امور مالیاتی، مقرر شد اظهارنامه های مالیاتی حداکثر تا پایان تیرماه جاری به ادارات امور مالیاتی تحویل شود.

بر این اساس، ارائه اختیاری اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی برای عملکرد سال ۸۸ نیز مورد توافق قرار گرفت، ضمن اینکه در این جلسه تصمیم گرفته شد میزان مالیات اصناف نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۸۷، معادل ۱۵ درصد افزایش یابد.

میزان رسیدگی به پرونده های اعضای اتحادیه های مشمول بند الف و ب، ۱۲ درصد و اتحادیه های مشمول بند ج، ۴ درصد تعیین شد.

مسئولان وزارتخانههای بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف در جلسه هفته گذشته خود نیز به توافقات جدیدی درباره مالیات سال ۸۹ مجموعه صنفی کشور دست یافتند که بر مبنای آن، افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی اعلام شد.