به گزارش افکارنیوز،

هیات وزیران درجلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ به پیشنهادشماره ۲۲۰۳۸مورخ۱۳۹۴/۲/۱۵وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱-تصویب نامه شماره ۳۳۵۳۱/ت ۴۶۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۸ و ردیف (۴) تصویب نامه شماره ۱۹۰۱۷۶/ت ۴۷۷۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹، موضوع واگذاری جمعا چهل درصد (۴۰ درصد) سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت لغو می گردد.

۲- شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از گروه (۱) بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به گروه (۲) منتقل و معادل سی درصد (۳۰ درصد) سهام آن به عنوان جایگزین، به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می یابد، هفتاد درصد (۷۰ درصد ) مابقی سهام این شرکت نیز در چارچوب مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.