به گزارش افکارنیوز،

مصرف بنزین در ۱۳ روزه نخست سال ۹۶  به طور میانگین ۸۵/۷ میلیون لیتر بوده است. به عبارتی دیگر مجموع مصرف بنزین در ۱۳ روزه نخست سال جاری رقمی معادل یک میلیارد و صد و چهارده میلیون لیتر را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که میزان مصرف بنزین در ۱۳روزه نخست سال ۹۵ به طور میانگین ۸۱/۲ میلیون لیتر بوده است. نیم نگاهی به میزان مصرف بنزین در این مدت ۱۳ روزه سال جاری نسبت به سال گذشته نشان می دهد که میزان مصرف بنزین در ۱۳ روز نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵، رشد ۵/۵ درصدی را تجربه کرده است. گفتنی است بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۹۶ متعلق به روز ۱۲ فروردین با ۱۰۲/۴ میلیون لیتر و کمترین میزان مصرف بنزین مربوط به تاریخ  ۱۳ فروردین با مصرف ۶۷/۷ میلیون لیتر است.

میزان مصرف بنزین پایتخت نشینان در ۱۳ روزه نخست سال جاری به طور میانگین ۱۵۳/۳ میلیون لیتر بوده است. این در حالی است که تهرانی ها در مدت مشابه سال گذشته رقمی معادل ۱۴۷/۵ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده اند. به این ترتیب می توان گفت میزان مصرف بنزین پایتخت نشینان ۲درصد رشد داشته است.

میانگین مصرف نفت گاز در مدت ۱۳ روزه نخست سال جاری رقمی معادل ۳۳/۳ میلیون لیتر و در مدت مشابه سال گذشته رقمی معادل ۳۳/۸ میلیون لیتر بوده است. در مجموع میزان مصرف نفت گاز در ۱۳ روز نخست سال جاری، رقمی معادل ۴۳۳ میلیون لیتر را به خود اختصاص داده است. بررسی ها حاکی از آن است که میزان مصرف نفت گاز در ۱۳ روزه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۴ درصد کاهش داشته است