روزنامه خراسان نوشت:

در حالي که بيش از ۱۰ شرکت صنعتي بزرگ در نامه اول خود به رئيس جمهور، نکاتي را درباره يارانه توليد بيان کرده بودند، اين شرکت ها در نامه دوم خود با اشاره به بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ مبني بر امکان تقسيط معوقات واحدهاي توليدي صنعتي و معدني و جريمه هاي ناشي از ديرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات، از عدم اجراي اين موضوع توسط بانک هاي دولتي انتقاد کرده اند.