به گزارش فارس، طی یازده ماهه ۱۳۸۹ مجموع درآمدهای عمومی دولت ۲۹۷۵۱۱ میلیارد ریال بود که در آن سهم درآمدهای مالیاتی از ۶۷ درصد در سال قبل به ۸۰.۳ درصد افزایش یافت و به همین نسبت از سهم
سایر درآمدها کاسته شد.

در این دوره از مجموع واگذاری دارایی های سرمایه ای، ۳۹۴۱۷۹ میلیارد ریال(۹۹.۷ درصد) از محل منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های آن و ۱۱۵۷ میلیارد ریال از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول بود.

واگذاری دارایی های مالی در این دوره ۴۱۱۶۸ میلیارد ریال بود که در مقایسه با رقم مصوب، ۷۹.۵ درصد عدم تحقق به دلیل محقق نشدن ۷۴.۶ درصد وصولی از محل واگذاری شرکت های دولتی و عدم تحقق ۱۰۰ درصدی استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی بود.

طی یازده ماهه ۱۳۸۹، پرداخت هزینه ای(جاری) دولت به ۵۴۷۳۰۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۳ درصد رشد و نسبت به رقم مصوب ۸۱.۱ درصد تحقق داشت.

پرداخت های عمرانی نسبت به دوره مشابه سال قبل با ۴.۶ درصد رشد ۱۵۶۱۲۹ میلیارد ریال رسید که ۴۶.۵ درصد نسبت به رقم مصوب عدم تحقق داشت.

به گزارش فارس، از مجموع تملک داراییهای سرمایه ای(پرداختهای عمرانی) ۷۸.۷ درصد به صورت ملی و مابقی استانی پرداخت شده است. در این دوره رقم تملک دارایی های مالی براساس ارقام خزانه داری کل وزارت امور اقتصاد و دارایی معادل ۱۵۰۸۳میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۵.۶ درصد کاهش یافت.

درنتیجه عملکرد بودجه عمومی دولت در پایان بهمن ۱۳۸۹ ، تراز عملیاتی دولت ۲۶۵۲۹۱ میلیارد ریال کسری داشت. با توجه به خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای، مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای با ۲۶۰۸۵ میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۶ درصد کاهش نشان می دهد.