محمدرضا فرزين در پاسخ به سوالی در خصوص تاخیر در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها از نيمه دوم سال به دلايلي از جمله همزمان شدن با ماه مبارك رمضان و آغاز فصل تحصيلي و افزايش هزينه ها ، گفت: دولت سفت و سخت در پي اجراي قانون است و جلسات كارگروه طرح تحول به طور منظم برگزار ميشود.
وی در عین حال تصریح کرد: ممکن است آغاز مهرماه به لحاظ تقویمی زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نباشد، اما تصمیم دولت این است که در نیمه دوم سال قانون را اجرا کند.
بر اساس اين گزارش به نظر ميرسد به دليل اينكه آغاز مهرماه همزمان با دو مناسبت پايان ماه رمضان و بازگشايي مدارس بوده و هزينههاي خانوار در اين زمان افزايش مييابد، دولت به اين نتيجه برسد كه اجراي هدفمندي يارانهها با اين مناسبتها همزمان نشود.