به گزارش فارس، واردات بیرویه سالانه شکر معضل بزرگی برای تولیدکنندگان چغندر قند و نیشکر کشور شده است. این آسیبی است که از سوی تصمیمگیران داخلی قسمت کشاورزان میشود. اما همواره کشورهای دیگر و به ویژه صادرکنندگان عمده این محصول هم با اجرای برنامههای دامپینگ سعی دارند با فلج کردن تولید داخل مشتری دایم آنها باشیم.
در سال ۸۵ با واردات ۲میلیون و ۴۸۱ هزارتن شکر به کشور تا آن سال که همواره تولید ما بیشتر از واردات بود نتیجه عکس شد و تا به امروز میزان واردات به تولید داخل چربیده است.
کشور ما با مصرف سرانه حدود ۳۲.۸۲ کیلوگرم سالانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد.

سال ۸۵ به رغم تولید یک میلیون و ۲۵۸ هزار تنی شکر در کشور ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار تن واردات انجام شد. قیمت شکر تولید داخل به شدت کاهش و باعثشد کارخانه‌های داخل تنها با چند ماه فعالیت در طول سال و با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند.

از این سال به بعد بود که میزان واردات سالانه بر تولید سبقت گرفت به طوری که میزان واردات، سال ۸۶، حدود یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن و تولید یک میلیون و ۵۰ هزار تن، سال ۸۷ واردات یک میلیون و ۱۰۱ هزار تن و تولید ۵۵۲ هزار تن، سال ۸۸ واردات ۸۷۷ هزار تن، تولید ۴۵۰۴۵ هزار تن شد و در سال جاری هم تا کنون ۹۸۹هزار تن واردات شکر انجام گرفته است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات شکر در هر سال بیشتر از تولید بوده است.

در ابتدای سال ۸۹ میزان شکر مانده از سال قبل ۳۶۹ هزار تن، تولید یک میلیون و ۱۷۸ هزار تن و واردات یک میلیون و ۸۰۵ هزار تن بود که مجموع آنها ۳ میلیون و ۳۵۲ هزار تن می‌شود در حالی که میزان مصرف آن سال ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن نبود.

یک میلیون و ۵۷ هزار تن برای سال ۹۰ در انبارها باقی ماند‌، پیش بینی تولید امسال هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است اما همچنان ۹۸۹ هزار تن شکر از اول سال تاکنون وارد کشور شده است.
به عبارتی با پیش‌بینی تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تنی و میزان باقی مانده از سال قبل نه تنها هیچ نیازی به واردات شکر نبود بلکه از ابتدای سال تاکنون نزدیک به یک میلیون تن شکر وارد کشور شده است و احتمال دارد تا پایان سال هم ادامه داشته باشد.

به نظر میرسد دولت و مسولان قبل از اینکه تراژدی غم بار سال ۸۵ برای صنعت شکر کشور تکرار شود به فکر کنترل واردات آن باشند.یا شاید هم از آنجایی که از واردات شکر برخی منتفع میشوند کنترل آن هم سختتر شده است.