عبدالله جلالی در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه تصمیم گیری برای تک نرخی و یا چند نرخی شدن قیمت بنزین در ستاد هدفمند کردن یارانه ها گرفته می شود گفت: تا کنون هیچ گونه خبری در این خصوص به ستاد مدیریت مصرف سوخت اعلام نشده است و بنابراین وضعیت قیمت سوخت بنزین همانند گذشته است و تغییری نخواهد کرد.
وی با اشاره به سهمیه بنزین برای آذر ماه گفت: سهمیه بنزین آذر نیز مانند آبان ماه است و تغییری نخواهد داشت و از ساعت ۲۴ روز سیم آبان ماه در کارت ها شارژ می شود و مصرف کنندگان می توانند از سهمیه های جدید استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، سهمیه بنزین برای خودروهای معمولی ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است.