به گزارش واحد مرکزی خبر ، علی نیکزاد در پاسخ به انتقاد شرکت های هوایی داخلی درباره ورود قطری ها به صنعت هوایی کشور اظهار داشت: از گذشته تاکنون ۲۱ پرواز از جانب شرکت های قطری انجام می شود که پرواز تهران- دوحه، مشهد- دوحه، اصفهان- دوحه، شیراز- دوحه از جمله اینها بوده است.
وی افزود: در حال حاضر قطری ها پیشنهاد داده اند که این پروازها از ۲۱ پرواز به ۷۰ مورد برسد.
نیکزاد خاطر نشان کرد: هم اکنون به صورت هفتگی ۳۵۰۰ پرواز در کشور انجام می شود که اگر این تعداد پروازهای قطری هم به آن اضافه شود، چیزی حدود ۲درصد افزایش پرواز خواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی به شروط ایران برای اجازه به شرکت های هوایی قطری در این باره اشاره کرد و گفت: البته ما شروطی برای شرکت های قطری در نظر گرفته ایم که اگر می خواهند وارد صنعت هوایی ایران شوند، باید پروازهای داخلی هم در کنار پروازهای خارجی داشته باشند وگرنه اجازه این کار به آنها داده نمی شود.
نیکزاد تاکید کرد: این موضوع آنقدرها هم ارزش ندارد که در این چند وقت اخیر به آن پرداخته شده است.
وی افزود: ما روزانه تقریبا۵۰۰ پرواز در کشور داریم که اگر این تعداد به آنها اضافه شود هم اتفاق خاصی در ضرر و زیان و یا سود شرکت هایی هوایی داخلی نمی افتد.