خراسان:در حالي که دولت با اعطاي پروانه اجراء و بهرهبرداري از شبکه انتقال داده به کنسرسيومي با عنوان ايراننت موافقت کرد، شنيده شده اخيرا گزارشي از تخلفات صورت گرفته در اين واگذاري، تهيه شده است که از جمله اين تخلفات، موافقت با ترک تشريفات مزايده و تجويز مشارکت دولت با اين کنسرسيوم بر خلاف سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي بوده است.