محمد مهدی راسخ در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: مهدی غضنفری طی نامهای به اتاق بازرگانی تهران سید مجید هدایت، کاظم اکبرپور، فخرالله مولایی، قربان دانیالی، سید کمال سیدعلی، صفدر رحمتآبادی و علیرضا شجاعی را به هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معرفی و از محسن قربانی، ابوالفضل روغنی، حمید علیخانی، حسین شیخنیا، ایرج ندیمی، احمد خادمالمله و سید علی هاشمیان تشکر کرد.

وی افزود: امیدواریم ارتباط مستمر اتاق بازرگانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدرت حفظ شود و با توجه به زمینه‌های مشترک همکاری که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد نمایندگان جدید نقش مؤثری ایفا کنند.
دبیر کل اتاق تهران همچنین از اعضای سابق اتاق تهران تشکر کرد و برای افراد جدید حضور جدی، مستمر، مؤثر و شرکت در مباحث و جلسات اتاق بازرگانی تهران را خواستار شد.