به گزارش ايسنا ، جمعي از تشكلهاي بازنشستگي كارگري شهرري به دليل آنچه كه عدم پرداخت حقوق و مزايا اعلام ميكردند مقابل مجلس تجمع كردند.

در تجمعات ديگري جمعي از كارگران برخي از كارخانجات و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي به دليل آن چه به خطر افتادن امنيت شغلي و بيكاري چند ماهه ميخواندند، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.