خراسان:در حالي که رئيس جمهور در سال ۸۹ قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمام وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مکلف شدند خانههاي سازماني خود را بدون مزايده به ساکنان فعلي مستحق به فروش برسانند، شنيده شده در سال جاري مصوباتي با عنوان "فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز وزارتخانه ..." به تصويب رسيده که در متن آن فروش منازل سازماني آن وزارتخانه نيز درج شده است.