به گزارش افکارنیوز،

 

 
عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز دوشنبه ۱۶ مرداد :
 
 

 

 
عناوین اخبار روزنامه شروع در روز دوشنبه ۱۶ مرداد :

 

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز دوشنبه ۱۶ مرداد :
 

 

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز دوشنبه ۱۶ مرداد :

 

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز دوشنبه ۱۶ مرداد :
 

 

 
 
عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز دوشنبه ۱۶ مرداد :