به گزارش افکارنیوز،

 میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری به 3385.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.4 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 642 هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 7.5 درصد رشد است.

بدهی های ارزی بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری 1538.7 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد کاهش یافته است.

دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش با 3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2397.3 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با 8.7 درصد رشد، 127.8 هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 17.1 درصد کاهش به 1350.3 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره اردیبهشت ماه سال 96 با 22.8 درصد رشد، 9220.6 هزار میلیارد ریال است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در اردیبهشت ماه امسال 358.3 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.8 درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 262.4 هزار میلیارد ریال بوده که 38 درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، 3731.8 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت اردیبهشت ماه سال 95 دارای 15.6 درصد رشد است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در اردیبهشت ماه سال جاری 576.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 11.9 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 4461.7 هزار میلیارد ریال است که 14.3 درصد رشد دارد.