یکی از اعضای کمسیون امنیت ملی در گفت وگو با جهان با اشاره به این جلسه گفت: مسئولین شرکت های هواپیمائی معتقدند از زمانی که کشورهای غربی سوخت هواپیما را تحریم کرده اند هزینه های ما برای هر پرواز حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین به نقل از مسئولین هواپیمائی بدهی های سازمان هواپیمایی به فرود گاه های داخلی کشوررا از دیگرمشکلات این سازمان خواند.

وی با بیان اینکه اگر قیمت بلیت هواپیما را درآینده افزایش ندهیم با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود افزود: قیمت بلیت ها باید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. درحال حاضر ما نه تنها در خارج بلکه در داخل هم به دلیل برخی بدسلیقگی ها تحریم هستیم.

گفتنی است افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی درحالی است که چند پیش نیز وزیر راه و شهرسازی گفته بود که شرکت های هواپیمایی پیشنهاد افزایش ۱۷ درصدی قیمت بلیت را به شرط افزایش کیفیت خدمات و پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به دولت دادند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین تصریح کرد: از زمانیکه اجازه فروش بلیت گران به شرکت های هواپیمایی داده شد قرار شد تا پول سوخت را با قیمت ۴۰۰ تومان به شرکت نفت بپردازند.

نیکزاد با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی باید بدهی خود را با شرکت نفت تسویه کنند، اظهار داشت: میزان افزایش بلیت هواپیما و پرداخت بدهی شرکت نفت بنا به درخواست شرکت های هواپیمایی بوده است و آنها به دولت اعلام کردند که تا قبل از افزایش قیمت بلیت، سوخت ۱۰۰ تومان محاسبه شود و پس از گرانی بصورت ۱۴ درصد پرداخت شود و رقم ۱۷ درصد پوشش هزینه ها را می دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر شرکت های هواپیمایی در تسویه هزینه سوخت مشکل دارند و از سویی در کیفیت خدمات دهی هم تغییری ایجاد نشده است پس چرا بلیت هواپیما را گران کردیم، افزود: شرکت های هواپیمایی به دولت پیشنهاد دادند که افزایش ۱۷درصدی قیمت بلیت هواپیما می تواند هزینه های ناشی از افزایش قیمت سوخت از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان را پوشش دهد بنابراین دولت هم مجوز افزایش قیمت بلیت را داد.