تهران امروز: با وجود الزام بانک مرکزی به تک نرخی کردن قیمت دلار از سوی شورای پول و اعتبار، پنجشنبه با ادامه روند صعودی قیمت دلار، قیمت آن با رکوردشکنی جدید به یک هزار و ۳۶۳ تومان رسید. هر چند پس از آن به یکهزارو ۳۵۶ تومان کاهش یافت. سال گذشته همین موقع، قیمت هر دلار در بازار ارز غیررسمی یک هزار و ۵۵ تومان و اکنون هر دلار در بازار ارز غیررسمی یک هزار و ۳۵۶ تومان. تفاوت میان این دو قیمت ۳۰۱ تومان استبه عبارتی نرخ دلار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است.