به گزارش باشگاه خبرنگاران ،واحدهاي ۴۰ تا ۵۰ متري در شهر تهران نسبت به ساير واحدها با مترا‍ژ بالا متقاضيان بيشتري دارد و همين امر باعث سود جويي بيشتر مالكان و صاحبخانه ها براي افزايش اجاره و رهن مي شود.