به گزارش خراسان: گفته مي شود پس از حسابرسي هاي اخير از يک بانک دولتي در يکي از استان هاي مرکزي کشور، چند نفر از کارمندان اين بانک به اتهام اختلاس ميلياردي دستگير شده اند و حسب دستور مسئولان قضايي، حساب هاي بانکي آن ها و تمام اعضاي خانواده شان نيز مسدود شده است. يک زن هم که مشتري بانک بوده در اين اختلاس دست داشته است که وي نيز بازداشت شده است.