به گزارش واحد مرکزی خبر ، ارزش این میزان کالاهای ترانزیتی ۲۰ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار بوده که ۲۳.۲ درصد در مقایسه با سال پیش از آن رشد نشان میدهد.
بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی براساس گروه کالایی به لحاظ وزن و ارزش، شامل مواد غذایی، خودرو و سوخت بوده است.
در این مدت بیشترین درصد افزایش وزنی کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران به گروه کالایی مواد غذایی اختصاص داشت که ۶۱ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی از خاک ایران به لحاظ وزنی از مبدأ ۵ گمرک شهید رجایی با ۴۳ درصد سهم وزنی، گمرک خسروی با ۱۵ درصد، گمرک بازرگان با ۶ درصد، گمرک باشماق با ۵.۵ درصد و گمرک سرخس با ۵.۳ درصد بوده است.
این پنج گمرک ۷۴ درصد از وزن کالاهای ترانزیتی عبوری از خاک ایران را به خود اختصاص داده‌ است.
گمرک ایران، بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی به لحاظ وزنی را از مقصد گمرکات بندر امام خمینی(ره)، دوغارون، سرخس، شهیدرجایی و باشماق به خارج از کشور اعلام کرده که به ترتیب ۱۲.۷ درصد، ۱۱ درصد، ۸.۵ درصد، ۸ درصد و ۷.۶ درصد کالاهای ترانزیتی است.
در این مدت بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی به ترتیب از مبدأ عراق، چین، ترکمنستان، آذربایجان و امارات متحده عربی شامل ۶۴ درصد از وزن کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران است.
در این مدت ۹۹ کشور کالاهای خود را از مسیر ایران به کشورهای دیگر ترانزیت کرده‌اند.
بیشتر کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران به لحاظ وزنی به ترتیب به مقصد کشور امارات عربی متحده با ۲۹.۵ درصد از سهم وزنی، افغانستان با ۱۹.۵ درصد، آذربایجان با ۱۴ درصد، ترکمنستان با ۱۳.۲ درصد و عراق با ۹.۵ درصد بوده است که در مجموع ۸۶ درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران را تشکیل می دهد.