خراسان:گفته مي شود پس از بررسي هاي صورت گرفته توسط يک نهاد نظارتي در کشور، تعداد قابل توجهي شرکت دولتي کشف شده اند که اگرچه نام آنها در برخي پيوست هاي قانون بودجه و ليست شرکت هاي دولتي وزارتخانه ها قرار دارند، اما دليلي مبني بر دولتي بودن آنها در پرونده اين شرکت ها يافت نمي شود. تعدادي از اين شرکت ها در حوزه نفت و برخي ديگر در حوزه صنعت فعال هستند.