خراسان:شنيده شده پس از بررسي هاي يک نهاد مسئول دولتي براي مشخص شدن علت عدم پرداخت تسهيلات مصوب به منظور بهينه سازي شرايط توليد در بخش کشاورزي پس از هدفمندي يارانه ها، مشخص شده که بسياري از کشاورزان به دليل نداشتن اسناد تک برگي مالکيت که توسط سازمان ثبت اسناد صادر مي شود، نتوانسته اند امور اداري دريافت تسهيلات را انجام بدهند. اعلام اين موضوع با انتقاد مسئولان دولتي همراه شده است.