به گزارش افکارنیوز،

 

 
عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز شنبه ۲۹ مهر :

 

 
عناوین اخبار روزنامه اقتصاد پویا در روز شنبه ۲۹ مهر :

 

 
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۲۹ مهر :

 

 
عناوین اخبار روزنامه شروع در روز شنبه ۲۹ مهر :

 

 
عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز شنبه ۲۹ مهر :

 

 
عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز شنبه ۲۹ مهر :