سرویس اقتصادی افکار نیوز - بهمن محمدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه واردات بی رویه میوه و مرکبات در فصل برداشت محصول لطمه بسیاری به کشاورزان واد کرده است گفت: بر طبق قانون برنامه پنجم و بودجه سال ۹۰ اختیار تعیین تعرفه در محصولات کشاورزی بر عهده این وزرات خانه است.

وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت و تجارت و معدن در این زمینه کوتاهی بسیاری کرده است گفت: وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که نظر خودر ا در زمینه واردات به مسئولان وزارت صنعت و تجارت ابلاغ کرده ولی این وزرات خانه کوتاهی کرده و باید هرچه سریعتر در این زمینه اقدام جدی نماییم.

عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: هرگونه واردات میوه از سایر کشورها نیازمند دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است که در این باره باید وزارت صنعت تجارت ومعدن جدی تر عمل کنند.

محمدی در ادامه اظهار داشت: در جلسه ای که چند روز پیش مجلس با مسئولان وزات جهاد کشاورزی و وزارت صنعت تجارت داشته بود، بسیاری از مسئولان وزارت صنعت معتقد بودند که وادرات میوه به دلیل سفارشات داده شده از قبل بوده و در حال حاضر سفارش جدیدی داده نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه در زمینه واردات مرکبات از ترکیه آمارهای متفاوتی مطرح شده که این مساله نیز در دست بررسی است تصریح کرد: رییس کمیسیون کشاورزی مجلس باید در زمینه طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی، تصمیم‌گیری کند.

وی بااشاره به اینکه ۳۰ درصد از اشتغال کشور در بخش کشاورزی است گفت: آماده بودن زیر ساخت های در بخش کشاورزی بسیاری از از افراد می توانند با سرمایه گذاری اندک شغل مناسبی در این زمینه ایجاد کنند درحالی که مسئولان با ورادات بی رویه موجب متضرر شدن کشاورزان و وابستگی هرچه بیشتر ایران به سایر کشورها می شود.