مسعود موحدی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال و داراییهای وزارت صنایع و معادن گفت: برای فروش اموال و داراییهای وزارتخانههای بازرگانی و صنایع سابق، تمهیدات خاصی اندیشیده شده است؛ به نحوی که در بودجه سال ۹۰ کل کشور، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اختصاص تسهیلات و کمکهای آمایش تجاری کشور پیشبینی شده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: فروش اموال و دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت جز برنامه‌های در دست اجرا است؛ اما این موضوع نیاز به انجام یک سلسله هماهنگی‌های حقوقی و قانونی دارد که این هماهنگی‌های حقوقی و قانونی هم‌اکنون در حال انجام است.

وی تصریح کرد: هم اکنون بخشی از این اموال در معرض فروش قرار گرفته است و از محل آن، بخشی از نیازها و اهدافی همچون پرداخت درصدی از یارانه شیر، انجام خواهد شد.

به گفته موحدی، سایر اموال و دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با طی مراحل قانونی خود در آینده‌ای نزدیک به فروش خواهد رفت، اما برای فروش آنها باید آماده‌سازی صورت گیرد و مسائل حقوقی و قانونی آن، حل شود که امید می‌رود به زودی بتوان شاهد این امر بود.

وی اظهار داشت: اموال و دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها شامل ساختمانها نمی‌شود.

موحدی همچنین از فروش ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین مالی طرحهای صنعتی خبرداد و گفت: کارهای مقدماتی برای انتشار این میزان اوراق مشارکت در حال انجام است و امید میرود به زودی بتوان شاهد انتشار این اوراق بود.