خراسان:گفته مي شود پس از مصوبه هيئت وزيران براي تأمين سهام ايران در مؤسسه توسعه بينالمللي به مبلغ ۱۸ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار مشخص شده که اين مبلغ قرار بوده از محل منابع داخلي بانک مرکزي تامين شود و با توجه به اينکه اين تصميم تنها با نظر هيأت وزيران و بدون موافقت شوراي پول و اعتبار اتخاذ شده، هم اکنون با مشکل قانوني براي اجرا مواجه شده است.