خراسان:شنيده شده لايحه جامع منابع طبيعي کشور در کميسيون کشاورزي مجلس به تصويب رسيده است کارشناسان معتقدند مواد ۶ و ۲۰ اين لايحه در واقع هديه اي است به زمين خواران و متصرفان اراضي ملي. اين لايحه تصريح مي کند که به متصرفان اراضي منابع طبيعي قبل از سال ۶۵ سند و به متصرفان اراضي ملي تا پايان سال ۸۹ اجاره نامه ۹۹ ساله داده شود! قرار است اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس به رأي گذاشته شود.ابعاد اين لايحه و تأثيرات آن در صورت تصويب نهايي در صفحه ۵ روزنامه بررسي شده است.