روزنامه قدس نوشت :

با وجود منتفی شدن تحریم نفتی ایران در اروپا ، گفته می شود به زودی ایران به منظور دور زدن هرگونه تحریم احتمالی ، قراردادهای جدیدی برای افزایش صادرات نفت با چین و ترکیه امضا می کند .