به گزارش فارس، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، موضوع عدم لزوم اخذ گواهی‌های مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱ / ۱۳۸۰ در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداثو تکمیل واحدهای مسکونی، ‌اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام شد.

در ادامه آمده است که پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره ۱۹۵۲۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۸ / ۱۳۹۰ عیناً به شرح ذیل می‌باشد:

«با عنایت به بند ۶ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱ / ۸۰ که طی بخشنامه شماره ۳۵۱۵۱۲۱۱ مورخ ۶/۱۰ / ۸۲ به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداثمسکن شخصی و فعالیت‌های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود.

لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور(به استثناء موارد مذکور در بند ۶ ضوابط اخیرالذکر) در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورت‌های مالی موضوع بند(۴) ضوابط مورد اشاره امکان‌پذیر خواهد بود.

ضمناً مفاد نامه شماره ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶۲۱۱ مورخ ۳/۹ / ۸۱ رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند ۱ و ۶ آن لغو گردیده است.»

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶۲۱۱ مورخ ۳/۹ / ۱۳۸۱(پیوست شماره ۱) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رئیس کل وقت سازمان مذکور بوده، بدین وسیله بخشنامه شماره نب / ۵۶۹۶ مورخ ۱۱/۱۲ / ۱۳۸۱(پیوست شماره ۲) این بانک منسوخ اعلام می‌شود.

در خاتمه تأکید شده است که مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.