خبرآنلاین نوشت:

طبق تحقیقات صورت گرفته از سوی موسسۀ مونتین، خروج داوطلبانۀ فرانسه از پول واحد اروپا،(یورو) در طول ده سال، یک پنجم دارایی و ثروت ملی فرانسه و همچنین یک میلیون شغل را از بین خواهد برد. در حالی که بحران یورو این روزها در اوج خود قرار دارد، ایدۀ بازگشت به پول سابق فرانسه(فرانک) از سوی برخی از کاندیدهای ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ فرانسه از جمله ماری لوپن، کاندیدای حزب افراطی جبهۀ ملی به شعار تبدیل شده است. طبق تحقیقات صورت گرفته از سوی موسسه مذکور، خوش بینانه ترین و یا بدبینانه ترین سناریو در خصوص حذف یورو کاهش ۶ تا ۱۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در طول ۱۰ سال خواهد بود.

این نشریه اقتصادی افزوده است: دهها هزار و یا صدها هزار شغل طی سالهای اولیه از بین خواهد رفت و در در بلندمدت نیز باید شاهد حذف عملی بیش از یک میلیون شغل باشیم. این گزارش می افزاید: صادرات دینامیسم بیشتری خواهند یافت اما مصرف داخلی خانوارها که بخش قابل توجهی را تشکیل می دهد، با کاهش قدرت خرید روبرو خواهد شد. بدهی فرانسه نیز با کاهش ارزش پول تحت تأثیر قرار می گیرد و وضعیت فرانسه همچون ایتالیا خواهد شد که ۱۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد.