خراسان:گفته مي شود در روزهاي اخير ماموران دستگاه هاي امنيتي و انتظامي با محاصره و ورود به منطقه اي اطراف بندرعباس، بزرگترين پايگاه قاچاق سوخت کشور را کشف کرده اند. ماموران پس از پاکسازي اين منطقه که از چندي پيش تحت نظر بوده، مخازن ۵۰ تا ۱۵۰ هزار ليتري سوخت را در خانه هاي روستايي کشف کرده اند که به نحو کاملا پيچيده زيرزمين جاسازي شده بودند.