به گزارش ایرنا, در اجلاس روز چهارشنبه اوپك كه با ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد كشورهای عضو همچنین از تلاش های ایران برای رسیدن به اجماع قدردانی كردند.