سليمان جعفرزاده در گفتوگو با ایسنا با تاكيد بر اينكه دولت بايد در چارچوب قوانين حركت كند و به اجراي قانون تن بدهد نسبت به موارد نقض قانون، بيتوجهي به قانون و عدم اجراي قانون از سوي برخي دستگاهها به شدت انتقاد كرد و افزود: به نظر من در بحث هدفمندي يارانهها هدفي كه بايد به آن ميرسيديم به خوبي محقق نشد.

وي معتقد است: هدفمندي يارانهها تاثيري در كاهش آسيبها و تهديدات اجتماعي نداشت؛ اجراي اين قانون در شهرهاي بزرگ ايجاد تورم كرد ولي در شهرهاي كوچك توانست به افراد كم درآمد و بيبضاعت كمك كند ولي روي هم رفته تاكنون تاثير چشمگيري در بالا بردن درآمدهاي قشر آسيبپذير و كاهش آسيبهاي اجتماعي نداشته است.