نام محصول درجه یک درجه دو
پسته اکبری ۱۲۲۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰
فندوق با پوست ۶۳۰۰۰ ۵۵۰۰۰
تخمه کدو ریز ۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰
تخمه آفتاب گردان ۳۱۰۰۰ ۲۷۰۰۰
بادام با پوست ۲۳۰۰۰ ۱۸۰۰۰
مغز گردو ۱۴۳۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰
کشمش سبز ۴۸۰۰۰ ۴۲۰۰۰
بادام زمینی ۳۲۰۰۰ ۲۹۰۰۰
بادام هندی خام ۱۵۹۰۰۰ *