به گزارش افکارنیوز،

 نرخ مصوب آلایش مرغ در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

 

 

عنوان

مصوب

ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

85,000 ریال

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

101,000 ریال

مغز ران با پوست

112,000 ریال

مغز ران بدون پوست

119,000 ریال

ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق

109,000 ریال

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

121,000 ریال

سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال

102,000 ریال

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

109,000 ریال

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو

111,000 ریال

ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

92,000 ریال

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

106,000 ریال

بال کبابی ساده بدون نوک بال

88,000 ریال

بال کبابی زعفرانی بدون نوک بال

88,000 ریال

بازوی کبابی ساده

101,000 ریال

بازوی کبابی زعفرانی

101,000 ریال

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

95,000 ریال

مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی

95,000 ریال

فیله مرغ

160,000 ریال

فیله مرغ زعفرانی

160,000 ریال

گردن مرغ بدون پوست

30,000 ریال

شنیتسل بدون آرد

142,000 ریال

شنیتسل با آرد

126,000 ریال

جوجه چینی

146,000 ریال

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

156,000 ریال

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی

156,000 ریال

جوجه کباب بااستخوان ساده

112,000 ریال

جوجه کباب با استخوان زعفرانی

112,000 ریال

پا چینی 10 عددی مرغ

91,000 ریال

مرغ کنتاکی

91,000 ریال

سینه مرغ سوخاری

91,000 ریال

دل مرغ پاک کرده

64,000 ریال

جگر مرغ

43,000 ریال

سنگدان مرغ

43,000 ریال

پای مرغ

50,000 ریال