به گزارش افکارنیوز،

تخفیف ویژه و حراج غالبا مشمول اقلام پرمصرفی که در سبد غذایی و روزانه خانوارها جای ندارد . اقلام پرمصرف در ساختار اقثتصادی ایران ، اقلامی هستند که مشمول دریافت یارانه می شوند .
به عبارت دیگر یارانه اعطایی از سوی دولت راه را بر هر رقابت، تخفیف یا تلاش برای جذب مشتری از میان می برد اما این روزها اتفاقی غیر عادی در بازار نان کشور ، البته در نانوایی های آزادپز به چشم می خورد.
بازار نان ایران چند سالی است که با فضایی نیمه یارانه ای روبروست . در این راستا برخی نانوایی ها به صورت آزادپز فعالیت می کنند و نان نیمه یارانه ای را با قیمتی بالاتر برای مصرف کنندگان پخت می کنند.
حالا در این راستا ، برخی نانوایی های آزادپز برای جذب مشتری دست به ارائه تخفیف زده اند و در این راستا نان را با قیمتی پایین تر از قیمت های پیشین به فروش می رسانند.
تصویر مقابل نانوایی ای در شرق تهران را نشان می دهد که 300 توماتن در قیمت هر قرص نان سنگگ تخفیف داده و نان ساده ای که پیش از این 1300 تومان می فروخت را به قیمت 1000 تومان عرضه می کند.
قیمت یارانه ای هر قرص نان سنگک هشتصد تومان است . پیش از این تصمیماتی برای افزایش قیمت نان اتخاذ شد که با مخالفت رییس جمهور ، ابلاغ قیمت ها جدید نان از ابتدای آذر منتفی شد.