به گزارش افکارنیوز،

سود از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. برای همین افراد سپرده گذار به دنبال موسسه یا بانکی هستند که علاوه بر دارا بودن اعتبار بیش ترین سود بانکی را نیز داشته باشد. با این بررسی ها سپرده گذاران می توانند علاوه بر گرفتن بالاترین میزان سود بانکی از امنیت پول خود نیز اطمینان حاصل نمایند.

نرخ مصوب سود بانکی در سال 96
نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای سپرده های یک ساله به میزان ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت به میزان ۱۰ درصد است.

سودهای بانکی ۲۴ درصدی
مسئله مهم در رابطه با اهمیت کاهش نرخ سودهای بانکی جهت رونق اشتغال وتولید است. اما باز هم بانک ها و موسساتی وجود دارند که با دور زدن قانون سودهای بسیار بالایی را برای سپرده های بانکی ارائه می کنند. گاهی این میزان سود با توجه به مقدار سپرده تا ۲۴ درصد نیز افزایش پیدا می کند. این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای سپرده های بانکی غیر قانونی می داند.

با این توصیفات در بین موسسات اعتباری و بانک ها قرارداد معینی بین سپرده گذاران و بانک ها امضا می گردد که در آن نرخ سود سپرده قید شده است. هم چنین علاوه بر این قرارداد دیگری برای سودهای بیش تر از مصوبه بانک مرکزی تا ۲۴ درصد بین بانک و سپرده گذار نوشته می شود. طبق این قرارداد بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظف هستند با توجه به سپرده افراد به آن ها تا میزان ۲۴ درصد یا بالاتر از این رقم سود را پرداخت نمایند.

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶

میزان نرخ سود بانک ملی

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ در صد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۴/۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای نه ماه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد 

میزان نرخ سود بانک صادرات
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۸ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای نه ماه برابر ۱۴ درصد 
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط برابر ۷ درصد

 میزان نرخ سود بانک کشاورزی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای 6 ماه با سود ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای 9 ماه با سود ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵ درصد

نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
عادی_ روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصد

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی _ روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماه در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماه در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماه در این موسسه نیست.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک کارآفرین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماه در این بانک نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماه در این بانک نیست.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماه در این بانک نیست.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک ملت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای نه ماه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک مسکن
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک اقتصاد نوین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای نه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک پاسارگارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک شهر
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک ایران زمین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سامان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سپه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۸/۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۸/۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۸/۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سینا
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک آینده
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک انصار
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک پارسیان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک تجارت
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک توسعه تعاون
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۳/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک دی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک رفاه کارگران
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۷ درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۹ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سرمایه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک صنعت و معدن
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک قوامین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید برابر ۱۰ درصد
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید برابر ۱۳/۵درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک گردشگری
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۷۵ درصد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد