در پی شکایت معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از یک شرکت داروسازی بزرگ در تهران دائر بر گرانفروشی محصولات، پروندهای در این باره تشکیل و در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.

با توجه به فاکتورهای ارائه شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و طی مراحل قانونی پرونده فوق در شعبه ۳۶ تعزیرات حکومتی استان تهران مطرح و منجر به صدور رای شد.

این گزارش حاکیست شعبه یادشده با توجه به محتویات موجود در پرونده تخلف انتسابی را محرز تشخیص و شرکت داروسازی متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۴۶۶ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۸۵۲ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.