به نوشته روزنامه رسالت،مدير اداره كل روابط عمومي و بازاريابي بانك سپه با دعوت از كليه مشتريان براي تكميل اطلاعات خود گفت: اين بانك از تاريخ ۱۰ دي ماه جاري از ارائه خدمات بانكي به كليه حسابهاي فاقد كد ملي معذور است. به گزارش روابط عمومي بانك سپه محسن ملكي اظهارداشت: بانك سپه از تاريخ ۲۰ دي براي حساب هاي قرض الحسنه جاري و از ۱۰ دي براي ساير حساب ها، از ارائه هرگونه خدمات بانكي به حساب هاي فاقد
كد ملي معذور خواهد بود.