به گزارش افکارنیوز،

بیش از یک ماه است که مرکز آمار ایران گزارش شاخص تورم را برای دهک‌های درآمدی استخراج کرده است. بر این اساس جدیدترین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نرخ تورم دهک‌های بالای درآمدی همچنان کمتر از نرخ تورم دهک‌های پایین درآمدی است و همین امر، حکایت از آن دارد که فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر شده‌اند.

در واقع، مقایسه قیمت سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کم‌درآمد حکایت از آن دارد که نرخ تورم دهک‌های پایین درآمدی ۹.۲ درصد و نرخ تورم دهک‌های بالای درآمدی ۷.۷ درصد در بهمن ماه امسال بوده است.

جزئیات تورم دهک‌های درآمدی در بهمن ماه

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده « کل خانوارهای کشور» بر اساس دهک های هزینه ای در بهمن ماه ١٣٩٦ بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١١,٦ مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٠.٩ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.١ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.٥ درصد در دهک دهم بوده است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به بهمن ١٣٩٦ (تورم سالانه) ٩.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم بوده است.

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در بهمن ماه ١٣٩٦ برابر ١١٥,٩ در دهک دهم و کمترین آن برابر ١١٤.٣ در دهک اول اتفاق افتاده است . در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ٠.٥ درصد در دهک سوم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٢ درصد در دهک دهم است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) ١٣.٤ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١١.٩ درصد در دهک اول است.

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩,٨ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩.٤ در دهک دوم است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر ٠.٥ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٢ درصد کاهش در دهک اول است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) ٧.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٦.٦ درصد در دهک دهم است.