به گزارش افکارنیوز،
نرخ مصوب انواع آبزیان ، در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

 

عنوان

مصوب

شمال-اردک ماهی( بالای 700گرم)

280,000 ریال

شمال-سفید دریایی( بالای 900گرم)

310,000 ریال

شمال-سفید دریایی(بین 700تا 900گرم)

290,000 ریال

شمال-سفید دریایی( بین 500تا 700گرم)

260,000 ریال

شمال-سوف( بالای 800گرم)

299,000 ریال

شمال-سوف ( بین 400تا 800گرم)

279,000 ریال

شمال-سیم

70,000 ریال

شمال-کفال( بالای 900گرم)

299,000 ریال

شمال-کفال( بین 600تا 900گرم)

260,000 ریال

شمال-کفال( بین 300تا 600گرم)

220,000 ریال

شمال-کیلکا

40,000 ریال

پرورشی آمور(کپورعلفخوارسفید)بالای1500گرم

150,000 ریال

پرورشی آمور(کپورعلفخوارسفید)1000تا1500گرم

140,000 ریال

پرورشی کپورسرگنده( بیگ هد)بالای3000گرم

85,000 ریال

پرورشی کپورسرگنده( بیگ هد)2000تا3000گرم

75,000 ریال

پرورشی فیتوفاگ( کپور نقره ای ، آزاد پرورشی)بالای 1500گرم

85,000 ریال

پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای ، آزاد پرورشی )بین 1000تا 1500گرم

75,000 ریال

پرورشی فیتوفاگ(کپور نقره ای، آزاد پرورشی )بین 700تا 1000گرم

60,000 ریال

پرورشی قزل آلای رنگین کمان ( بین 300تا 1500گرم)

135,000 ریال

پرورشی کپوربالای1500گرم

135,000 ریال

پرورشی کپوربین1000تا1500گرم

120,000 ریال

ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین 1000تا3000گرم

340,000 ریال

ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین 700تا1000گرم

280,000 ریال

ماهی بیاح ( بالای 200گرم)

100,000 ریال

ماهی پرستو(کمتر از500گرم)

200,000 ریال

ماهی حلوا سیاه (بالای 1000گرم)

295,000 ریال

ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 1000گرم)

265,000 ریال

ماهی راشکو ( بین 1000تا 3000گرم )

450,000 ریال

ماهی راشکو ( بالای 3000گرم )

420,000 ریال

ماهی خامه ماهی ( زیبا )بالای 3000گرم

110,000 ریال

ماهی خامه ماهی ( زیبا )بین 1000تا 3000گرم

130,000 ریال

ماهی سارم (بین 1000تا 3000گرم)

98,000 ریال

ماهی سارم (بین 3000تا 5000گرم)

88,000 ریال

ماهی سرخو ( بالای 3000گرم)

220,000 ریال

ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم)

250,000 ریال

ماهی سکن با سرودم( بالای 2000گرم)

190,000 ریال

ماهی سنگسرطلایی( بالای 1000گرم)

220,000 ریال

ماهی سنگسر طلایی(بین 700تا 1000گرم)

180,000 ریال

ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای 1000گرم)

180,000 ریال

ماهی سیباس

230,000 ریال

ماهی شانک ( بالای 400گرم)

230,000 ریال

ماهی شوریده (بالای 700گرم)

260,000 ریال

ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گرم)

220,000 ریال

ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای3000گرم)

340,000 ریال

ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم( بالای3000گرم)

370,000 ریال

ماهی صافی موج دار(بلدرچین)بالای 1000گرم

125,000 ریال

ماهی طوطی ماهی(بالای 1000گرم)

130,000 ریال

ماهی عروس(بالای 700گرم)

100,000 ریال

ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم)

200,000 ریال

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای3000گرم)

195,000 ریال

ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین000 1تا3000گرم)

215,000 ریال

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای 3000گرم)

170,000 ریال

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین1000تا3000گرم)

180,000 ریال

ماهی کتو ( بالای 500گرم)

50,000 ریال

ماهی کفشک ( بالای 1000گرم)

240,000 ریال

ماهی کفشک ( بین 700 تا 1000گرم)

210,000 ریال

ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم)

160,000 ریال

ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم)

170,000 ریال

ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم)

150,000 ریال

ماهی میش شکم پر( بین 1000تا 3000گرم)

220,000 ریال

ماهی میش شکم پر( بین 3000تا 6000گرم)

200,000 ریال

ماهی میش شکم خالی( بین 3000تا 6000گرم)

210,000 ریال

ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گرم)

240,000 ریال

ماهی هامور( بین 1000 تا 3000گرم)

260,000 ریال

منجمدبچه شیر (بین 1000تا 3000گرم)

270,000 ریال

منجمدبلووارهو وارداتی( سایزl)

170,000 ریال

منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS

200,000 ریال

منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l

210,000 ریال

منجمدحسون سایزL

55,000 ریال

منجمدحسون سایزM

45,000 ریال

منجمدحلوا سیاه سایزXL

260,000 ریال

منجمدحلوا سیاه سایزL

230,000 ریال

منجمدحلوا سیاه سایزM

210,000 ریال

منجمدراشگو سایزL,XL

290,000 ریال

منجمدردکاد وارداتی سایزL

160,000 ریال

منجمدسارم صنعتی سایزlوXL

100,000 ریال

منجمدسالمون وارداتی شکم خالی با سرو دم

450,000 ریال

منجمدسرخو سایزL

225,000 ریال

منجمدسلطان ابراهیم سایزL

90,000 ریال

منجمدسلطان ابراهیم سایزM

80,000 ریال

منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M

160,000 ریال

منجمدسنگسر طلایی سایزL

180,000 ریال

منجمدشوریده داخلی سایزXL

240,000 ریال

منجمدشوریده داخلی سایزL

220,000 ریال

منجمدشوریده داخلی سایزM

190,000 ریال

منجمدشیر با سرو دم بالای 3000گرم

295,000 ریال

منجمدشیر بی سرو دم

330,000 ریال

منجمدطلال سایزL

80,000 ریال

منجمدکوتر دم سبز بالای 1000گرم

160,000 ریال

منجمدکوتر دم سیاه بالای 1000گرم

130,000 ریال

منجمدکفشک سایزXL

190,000 ریال

منجمدکفشک سایزL

175,000 ریال

منجمدگیش معمولی سایزL

110,000 ریال

منجمدگیش مقوایی سایزL

140,000 ریال

منجمدمیش سایز x و,xl

200,000 ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز51-60

280,000 ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز41-50

310,000 ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز31-40

390,000 ریال

منجمد هامور سایزXL

200,000 ریال

منجمد هوکی وارداتی-سایزLو,XL

150,000 ریال

زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 400گرم

169,000 ریال

زنده آمور(کپورعلفخوار، سفیدپرورشی)بالای1200گرم

170,000 ریال

زنده پرورشی کپوربالای1000گرم

150,000 ریال

زنده فیتوفاگ(کپور نقره ای، آزاد پرورشی )بالای1000گرم

100,000 ریال

زنده کپور سرگنده(بیگ هد)بالای2000گرم

100,000 ریال

ماهی حسون بالای 400گرم

50,000 ریال

ماهی شهری بالای 1000گرم

210,000 ریال

ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر1000گرم

140,000 ریال

منجمدسکن با سر و دم (سایز L)

150,000 ریال

منجمدماهی شهری سایزl

140,000 ریال

منجمدمیگوی پرورشی مخلوط ( mix )

240,000 ریال

ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و...)بالای 1000گرم

120,000 ریال

زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای 500گرم)

178,000 ریال

پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای500گرم)

142,000 ریال

منجمدماهی سالمون اسلایس شده بدون سر ود م

545,000 ریال

منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l و xl

220,000 ریال

منجمد ماهی چام سالمون فیله شده (چینی)

340,000 ریال

ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم

180,000 ریال

ماهی حلوا سفید (بالای 200گرم)

480,000 ریال

ماهی قباد (بالای 1000 گرم)

240,000 ریال

ماهی همام (بین 1000 تا 3000 گرم)

210,000 ریال

ماهی همام ( بالای 3000 گرم)

175,000 ریال

ماهی سلطان ابراهیم (بالای 250 گرم)

80,000 ریال

منجمدسیلور وارهو سایزl

200,000 ریال

منجمد هیک فیله وارداتی

250,000 ریال

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین700تا1000گرم

170,000 ریال

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای 1000 گرم)

200,000 ریال

پرورشی قزل آلای رنگین کمان( بالای 1500گرم)

125,000 ریال

زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای 1500گرم)

159,000 ریال

ماهی زبان

110,000 ریال

منجمدمیگوی پرورشی سایز51-60

250,000 ریال

منجمدمیگوی پرورشی سایز70-61

230,000 ریال

منجمدکیلکا

38,000 ریال