به گزارش افکارنیوز،

 طبق بخشنامه شماره 97.13085 مورخ با1397.01.22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت ارز مسافرتی یک بار در سال و به مبلغ حداکثر 1000 یورو خواهد بود. مدارک مورد نیاز برای دریافت ارز مسافرتی در قسمت تصویر خبر قابل مشاهده است.