دنیای اقتصاد نوشت:براي اين گروه از مستاجرها حالا پس از ۹ماه، علاوه بر اينكه ارزش آنچه به امانت دست موجر سپردهاند - در مقايسه با نرخ تورم- حفظ شده، حداقل ۵۰ درصد نيز به خاطر مبادله دلار، سود نصيبشان شده است.در يك نمونه ساده از اين اتفاق، مستاجري كه اوايل امسال براي رهنكامل يك آپارتمان، معادل ۵۰ ميليون تومان، دلار به صاحبخانه ارائه كرده بود، اواخر امسال (با فرض اينكه نرخ دلار بيشتر از ۱۶۰۰تومان، افزايش پيدا نكند) ميتواند ۵۰ درصد سود كند.اين مستاجر در ابتداي امسال براي رهن ۵۰ ميليون توماني واحدمسكوني با دلار ۱۱۰۰ تومان، مبلغي حدود ۴۵ هزار دلار به موجر تحويل داده و اواخر امسال بايد همين ۴۵ هزار دلار را اما با نرخ ۱۶۰۰ تومان دريافت كند كه ازاين طريق ۲۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان سود ميكند. در اين شرايط اگر موجر دلار دريافتي را در طول يكسال هزينه كرده باشد، بايد ۵۰ درصد زيانكند تا بتواند پولپيش دريافتي را به مستاجر برگرداند.شيوه دلاري براي رهن آپارتمانهاي اجارهاي بخصوص در اوايل امسال، خيلي به ندرت انجام ميشد، اما حالا تحت تاثير حباب دلاري و اطلاع همه مردم از مسابقه افزايش نرخ دلار در بازار پولي، تعيين رهن آپارتمانهاي اجارهاي به دلار به خواسته تعداد زيادي از اجارهنشينها تبديل شده است.شايد در ابتداي امسال كه هنوز تب دلار بالا نرفته بود، موجران نابلد، قبول ميكردند كه رهن را دلار دريافت كنند و دلار پس بدهند اما اين روزها بعيد است چنين مبادلهاي رخ دهد.اما در عين حال، آن دسته از اجارهنشينهايي كه در نيمهاول امسال با رهن دلاري، واحد تحويل گرفتهاند به دنبال اين هستند كه پس از اتمام قرارداد، با سود حاصل از افزايش نرخ دلار كه ارزش پول اوليه آنها را نيز افزايش داده، براي خريد مسكن اقدام كنند.در رهن ريالي، هميشه مستاجر بابت ارزش پولي كه يكسال در اختيار موجر ميگذارد، بازنده محسوب ميشود، اما در رهن دلاري آن هم طي سال جاري، مستاجر برنده به شمار ميآيد.