دنیای اقتصاد:شنيدهها حاكي است ميزان وام مسكنمهر براي پروژه شركت تركيهاي در پرند قرار است، افزايش يابد.در حالي كه سقف قيمت ساخت مسكن مهر طبق دستور وزير راه و شهرسازي متر مربعي ۳۰۰ هزار تومان تعيين شده است اما در برخي پروژهها اين رقم تا ۳۴۰ هزار تومان نيز منعقد شده است كه اين نوع قراردادها هماكنون و در آستانه تحويل واحدها، قيمت تمام شده براي متقاضيان را افزايش داده است.حال چنانچه قرار باشد براي اين قبيل پروژهها وام ساخت افزايش پيدا كند، اين احتمال وجود دارد در ساير ساختوسازها بهانههاي مختلف نيز براي انتفاع از وام جديد شروع شود.هر چند افزايش وام مسكن مهر بعيد است قابل اجرا باشد.