به گزارش فارس، هیئتوزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۶۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی ماده یادشده را تصویب نمود.
در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند(ه) ماده(۱۶۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
ب شرکت ایرانی حمل و نقل جاده‌ای: شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل جاده‌ای بین شهری کالا طبق مقررات مربوط تشکیل و دارای پروانه فعالیت معتبر از سازمان می‌باشد.
ج کامیون: وسیله حمل و نقل عمومی که فعالیت آن صرفاً حمل و نقل بار از طریق جاده با ظرفیت بیش از ده تن است.
د ظرفیت: حداکثر وزن مجاز ناخالص حمل(وزن کامیون + وزن محموله) وسیله نقلیه که برحسب طراحی کارخانه سازنده در کارت مشخصات آن درج گردیده است.
ه اسقاط: فرآیندی که طی آن اسناد و مدارک مالکیت کامیون توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابطال و گواهی اسقاط توسط مراکز اسقاط مجاز صادر می‌شود.
و عمر کامیون: زمانی که از سال ساخت کامیون سپری شده است.

به گزارش فارس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است تقاضای شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای برای واردات کامیون موردنیاز خود را ظرف حداکثر یک ماه رسیدگی و تقاضاهای مورد تأیید را جهت انجام اقدامات قانونی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید و در صورت رد تقاضا، دلایل را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره سازمان موظف است ضوابط تأیید و تشخیص را تدوین و منتشر نماید.
این آیین نامه تصریح کرده است: کامیونهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف عمر آنها کمتر از سه سال باشد.
ب از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ برخوردار باشند.
ج از نظر آلایندگی‌های محیط زیست، با استانداردهای مصوب هیئت وزیران و شورای عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشند.(مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.)
د از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته باشند.(مسئولیت نظارت بر این امر برعهده سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.)
ه با معیارهای مصرف سوخت(مصوب) ستاد حمل و نقل و سوخت انطباق داشته باشند. تا زمان تدوین و اعلام معیارهای مصرف سوخت، معیارهای روز پذیرفته شده در کشورهای اروپایی ملاک عمل خواهد بود.(مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشد.)
و از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جاده‌ای اعلام شده توسط سازمان برخوردار باشند.(مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان خواهد بود.)
بنابراین گزارش، شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای در صورت اسقاط کامیونهای فرسوده با عمر بیش از(۲۵) سال، به ازای هر کامیون مشمول بیست و پنج درصد تخفیف در سود بازرگانی واردات یک کامیون با ظرفیت حداکثر سه تن بالاتر از کامیون اسقاط شده، می‌شوند.
واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل جادهای صورت میگیرد و کامیونهای وارداتی تا پنج سال از تاریخ ترخیص، تنها به سایر شرکتهای حمل و نقل جادهای قابل واگذاری خواهند بود. این موضوع توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اسناد مربوط درج خواهد شد.