به گزارش ايرنا مهدي شکوري افزود: اين محموله به وزن ۶.۴ کيلوگرم به منظور ارزيابي وضعيت بازار از طريق گمرک فرودگاه امام خميني (ره) روانه بازارهاي جهاني شد.وي پيشنهاد ميزان صادرات خاويار پرورشي ايران در سال جاري را حدود ۵۰۰ تن عنوان کرد و اظهارداشت: سهميه ميزان صادرات خاويار پرورشي کشور از سوي کنوانسيون سايتس (CITES) منظور شده است.